Attorneys in Greece – Lawyers in Athens & Thessaloniki

Poreska prijava i poslovna aktivnost u Grckoj

Poreska prijava i poslovna aktivnost u Grckoj

Kad imate bilo kakvog posla sa grckim finansijskim vlastima, duzni ste da navedete broj svoje poreske prijave. To je u velikom broju slucajeva neophodno i kod resavanja licnih pravnih pitanja, tako da se u svakodnevnom zivotu prakticno podrazumeva da svako ima poresku prijavu na svoje ime.

Poreska uprava je polazna tacka za zapocinjanje bilo kakvog posla u Grckoj, sto znaci da najkasnije do tada poreska prijava mora da je regulisana ili podnet zahtev za registrovanje.

Mnostvo razlicitih dokumenata, u zavisnosti od strukture kompanije, takodje je potrebno za obavezno oglasavanje pocetka ili prestanka poslovne aktivnosti.

Nudimo odgovore na najcesce postavljana pitanja, ne tvrdeci, naravno, da su time sva iscrpljena, koja se ticu poreskih prijava i pocetka ili prestanka poslovne aktivnosti.

Kojoj agenciji ili organu vlasti se obratiti za poresku prijavu?

Prijavljivanje za poreski broj (na grckom “AFM” Aritmos Forologiku Mitru) se obavlja u poreskoj kancelariji/upravi, nadleznoj prema prebivalistu lica koje se prijavljuje (na grckom “DOY” Dimosia Ikonomiki Ypiresia). U nekim slucajevima primenjuju se drugacija pravila (za pravna lica ili kada podnosilac nema prebivaliste u Grckoj, itd.).

Koja dokumenta su neophodna podnosiocu grcke nacionalnosti?

Primerak popunjenog formulara “M1” (formular se dobija u poreskoj upravi) treba da bude podnet, zajedno sa nekim dokazom identiteta koji se zvanicno uvazava. Ako prijavu predaje ovlascena osoba, onda je neophodan dokaz o ovlascenju, kao i pasos ili licna karta podnosioca(osobe koja se prijavljuje).

Koja dokumenta su neophodna poslovnim ljudima u Grckoj?

Za pojedince, profesionalni status nema uticaja na nacin poreskog prijavljivanja.Poslovna delatnost relevantna je samo kad je rec o pravnim licima. Potrebna dokumenta su navedena u kasnijem delu teksta.

Koja dokumenta su neophodna stranim drzavljanima u Grckoj?

Popunjen formular “M1” i pasos. Ako podaci u pasosu nisu pisani latinicnim pismom, potreban je i overen prevod na grcki jezik. Inostrani drzavljani sa prebivalistem u Grckoj moraju takodje da dostave svoju boravisnu dozvolu.

Da li je dozvoljeno posedovanje/upotreba vise poreskih prijava?

Nije! Prema clanu 4 zakona 2593/97, ratifikovanog prema odredbama paragrafa 3b, clan 21 zakona 2948/2001, posedovanje i/ili upotreba vise od jedne poreske prijave u Grckoj podleze placanju kazne u iznosu od 4,400e.

Da li poreska prijava vazi po prestanku poslovnih akcija?

Kada se partnerski posao okonca, poreska prijava za fizicka lica nastavlja da vazi za njihove privatne aktivnosti, a za pravna lica brise se prekidom poslovanja.

Koja dokumenta su neophodna da bi se nadlezna finansijska vlast obavestila o otpocinjanju poslovne aktivnosti u Grckoj?

 1. Ortakluk/Partnerstva

Licna karta ili pasos.

 • Ugovor o zakupu poslovnih prostorija i/ili odgovarajuci dokaz o vlasnistvu ili izjava o besplatnom ustupanju prema zakonu 1599/86.
 • Potvrda o registraciji kod odgovarajuceg osiguravajuceg drustva (TEWE, TAE, IKA, itd.) ili dokaz o izuzecu od obaveze osiguranja.
 • Potvrda o registraciji kod odgovarajuce trgovinske i industrijske komore, ako je to izricito propisano zakonom.
 • Ovlascenje odgovorne strane sa njenim overenim potpisom, ukoliko je pismene izjave i dokumenta podnelo trece lice.

Dodatna dokumenta potrebna strancima:

 • Grcka boravisna dozvola i radna dozvola vazeca jos najmanje godinu dana, za drzavljane zemalja koje nisu clanice EU.
 • Poreska potvrda iz zemlje porekla, za drzavljane clanica EU.
 1. Partnerstva (ortacko drustvo, komanditno drustvo)
 • Ugovor o partnerstvu predocen odgovarajucem okruznom sudu.
 • Ugovor o zakupu poslovnih prostorija i/ili prikladan dokaz o vlasnistvu ili izjava o besplatnom ustupanju prema zakonu 1599/86.
 • Potvrda o registraciji ortaka kod odgovarajuceg drustva (TEWE, TAE, IKA, itd.) ili dokaz o izuzecu od obaveze osiguranja.
 • Potvrda o registraciji kod odgovarajuce trgovinske i industrijske komore, ako je to izricito propisano zakonom.
 • Ovlascenje odgovorne strane sa njenim overenim potpisom, ako je pisane izjave i dokumenta podnelo trece lice.
 • Poreske prijave ortaka (fizicka i pravna lica).
 • Drzavljani zemalja EU koji investiraju u Grckoj, kao licno odgovorni partneri predaju potvrdu o poreskom domicilu( prijavi u zemlji porekla), dok drzavljani neclanica moraju da imaju grcku
 • boravisnu dozvolu i radnu dozvolu vazecu jos najmanje godinu dana.
 1. Drustvo sa ogranicenom odgovornoscu (na grckom: EPE)

Statut drustva.

 • Objava u lokalnom sluzbenom glasniku (FEK), a ako oglas jos nije objavljen, onda racun, kao dokaz da je placen, i izjava direktora (N.1599/86) da ce dva primerka glasnika biti prilozena, posto oglas bude stampan.
 • Ugovor o zakupu poslovnih prostorija i/ili odgovarajuci dokaz o vlasnistvu ili izjava o besplatnom ustupanju, prema zakonu 1599/86.
 • Potvrda o registraciji clanova kod odgovarajuceg drustva (TEWE, TAE, IKA, itd.) ili dokaz o izuzecu od obaveze osiguranja.
 • Potvrda o registraciji pri odgovarajucoj trgovinskoj i industrijskoj komori, ako je to izricito propisano zakonom.
 • Drzavljani zemalja EU, koji investiraju kao direktori/ upravljaci??? predaju potvrdu o poreskoj prijavi u zemlji porekla; drzavljani zemalja neclanica EU moraju da imaju grcku boravisnu dozvolu i radnu dozvolu vazecu jos najmanje godinu dana.
 • Ovlascenje direktora sa njegovim overenim potpisom, ako je pisane izjave i dokumenta predalo trece lice.
 1. Akcionarsko drustvo (na grckom: AE)
 • Odobrenje Prefekture
 • Objava od strane Prefekture
 • Dokaz o placenoj naknadi za objavljivanje(TAPET)
 • Statut drustva
 • Ugovor o zakupu poslovnih prostorija i/ili odgovarajuci dokaz o vlasnistvu ili izjava o besplatnom ustupanju prema zakonu 1599/86.
 • Potvrda o registraciji akcionara kod odgovarajuceg drustva (O.A.E.E./ TEWE, TAE, TSA, IKA, itd.) ili dokaz o izuzecu od obaveze osiguranja.
 • Potvrda o registraciji kod odgovarajuce trgovinske i industrijske komore, ako je to izricito propisano zakonom. Izjava (N. 1599/86) predstavnika akcionarskog drustva da ce dva primerka
 • sluzbenog glasnika biti prilozena kada objava bude stampana.
 • Odluku skupstine akcionara o sastavu nadzornog odbora, ukoliko je ustanovljen.
 • Ovlascenje predstavnika akcionarskog drustva uz njegov overen potpis, ukoliko je pisane izjave i dokumenta predalo trece lice.

Kada obavestavanje o pocetku ili prekidu poslovne aktivnosti u Grckoj nije blagovremeno i kakve posledice to izaziva?

Izjavu o zapocinjanju poslovne aktivnosti fizicka lica moraju da podnesu pre bilo kakve transakcije, a o prekidu poslovanja najkasnije 10 dana od konacnog prekida.

Za pravna lica i partnerstva rok iznosi 30 dana od legalnog formiranja, pod uslovom da u medjuvremenu nema poslovnih transakcija, a kod prestanka poslovanja, prijava mora da usledi najkasnije mesec dana od pravnog okoncanja.

Obavestavanje o pocetku ili prekidu poslovnih aktivnosti nakon isteka pomenutih rokova smatra se neblagovremenim i kaznjava se u iznosu od 117e pa do 1,170e prema par. 3a clana 21, zakona 2948/2001.

Koja dokumenta su neophodna za obavestavanje o prekidu poslovnih
aktivnosti u Grckoj zbog smrti fizickog lica?

Izvod iz maticne knjige umrlih

Uverenje o najblizim srodnicima ili, ako je to ustanovljeno, prihvatanju nasledstva
Potvrda o nepostojanju testamenta ili, ako testament postoji, overen sudski prepis kao dokaz validnosti i kopija testamenta.

Ukoliko naslednici zele da nastave poslovne aktivnosti, moraju takodje da priloze ista dokumenta:

Izvod iz maticne knjige umrlih

Uverenje o najblizim srodnicima ili, ukoliko je to ustanovljeno, prihvatanju nasledstva
Potvrda da nema testamenta ili, ako testmanet postoji, overen sudski prepis kao dokaz validnosti, plus kopija testamenta.

Od kog trenutka se DOO smatra pravnim licem – od dostavljanja statuta administrativnom sudu ili nakon objavljivanja u sluzbenom glasniku (FEK)?

Pravno/res judicata postojanje pravnog lica pocinje nakon objavljivanja u sluzbenom glasniku.