Attorneys in Greece – Lawyers in Athens & Thessaloniki

Porezi na prihode i imovinu u Grckoj

3842/2010 Poreski zakon: Promene postojeceg zakona o oporezivanju

Novi zakon 3842/2010 uveo je mnogobrojne izmene u grcki sistem oporezivanja dohotka i kapitala. Ovaj tekst sazeto predstavlja kljucne promene.

A. Porez na dohodak

 1. Nova poreska skala

Nova poreska skala koja je uvedena ne pravi razliku izmedju razlicitih izvora prihoda. Skala sadrzi vise poreskih kategorija da bi se obezbedio pravedniji raspored poreskog tereta. Dodatno, ova skala omogucava prilagodjavanje osnovica na svake dve godine, u saglasnosti sa indeksom cena. Neoporezivi deo za sva lica sa obavezom placanja poreza limitiran je na 12.000e. Nova skala je izmenjena na sledeci nacin:

Stari zakon
Stopa iznosa dohotka
Novi zakon
Stopa iznosa dohotka
Dohodak u e Porez (%) Dohodak u e Porez (%)
0 – 12.000 0 0 – 12.000 0
12.001 – 30.000 25 12.001 – 16.000 18
30.001 – 75.000 35 16.001 – 22.000 24
iznad 75.000 40 22.001 – 26.000 26
26.001 – 32.000 33
32.001 – 40.000 36
40.001 – 60.000 38
60.001 – 100.000 40
iznad 100.000 45

Nova skala uspesno premesta teziste sa niskih i srednjih primanja ka visim. Konkretnije, omogucene su poreske olaksice za prihode do 40.000e. Za ilustraciju mogu da posluze podaci da je na dohodak od 25.000e porez umanjen za 310e
(-10%), na dohodak od 35.000e smanjen je za 50e (-1%), dok je na dohodak od 100.000e porez uvecan za 1.350e (7%).

 1. Racuni i neoporezivi iznos

Uvedeni su podsticaji za cuvanje racuna za placenu robu i usluge.Stavise, obezbedjen je prag za neoporezivi deo.Popust je omogucen kod prijavljivanja racuna ciji iznos prelazi utvrdjeni limit. Racuni mogu da budu za sve vrste roba i usluga, izuzev onih koji se odnose na robu velike vrednosti, redovne komunalne racune za telefon, struju, vodu itd. i to do onog iznosa koji se priznaje za umanjenje prihoda kod izracunavanja osnovice ili za poreske olaksice (medicinski troskovi, renta za stan, osiguranje).

Prijavljivanje troskova, prilaganjem racuna, nije neophodno kod licnih primanja do 6.000e. Za zaradu do 12.000e podnose se racuni u iznosu do 10% dohotka. Za sume vece od 12.000e, prijavljuju se racuni do 10% dohotka za iznos od 12.000e i 30% dohotka za ostatak koji premasuje 12.000e. Kada troskovi prelaze date vrednosti i iznose do 15.000e za pojedince ili 30.000e za porodicu, poreski obveznik ima pravo na umanjenje obaveze od 10% na razliku izmedju unapred odredjenog iznosa i troska koji je prijavio.

Kada su troskovi manji od zadatih suma,obvezniku se naplacuje 10% od iznosa razlike, odnosno neostvarenih troskova.

 1. Izracunavanje minimalnog dohotka na osnovu dokaza

Novi zakon predlaze racunanje minimalnog dohotka po osnovu usluga i imovinskih prava koja poreski obveznik koristi ili poseduje. Da bi se izracunao obveznikov prihod, u obzir se uzimaju: kuce, automobili, plovila, avioni, bazeni, iznosi skolarina u privatnim skolama, zaposljavanje posluge itd.

 1. Ukidanje nezavisnog oporezivanja

Nezavisno oporezivanje prihoda je efektivno ukinuto. Takvi prihodi se sada oporezuju po regularnoj poreskoj stopi. Kamate na bankarske depozite i grcke drzavne obveznice su iskljucene iz ove kategorije, jer su regulisane tekucim poreskim odredbama.

Ukinuto je: nezavisno oporezivanje raznih olaksica i kompenzacija za zaposlene u drzavnoj sluzbi, zarada ( potpisivanjem ugovora) profesionalnih sportista i trenera, plata izabranih odbornika u lokalnoj administraciji itd.

 1. Ukidanje poreskog oslobadjanja

Oslobadjenje od poreza na dohodak ili poreza na odredjene prihode je ukinuto. Finansijski ugrozene kategorije su izuzete u posebnim slucajevima i na bazi izvesnih imovinskih kriterijuma.

 1. Utvrdjivanje prihoda

Od 1. januara 2011 utvrdjivanje prihoda prema stvarnim primanjima i troskovima uvedeno je za sve profesije. Svaka posebna vrsta oporezivanja odredjenih profesionalnih kategorija je ukinuta. Konkretno, prihodi za oporezivanje utvrdjuju se za sledece delatnosti:

taksi usluge, kamioni za javnu upotrebu, autobusi, sobe za izdavanje, kampovi, maloprodaja, prodaja lozova i tiketa, benzinske pumpe, trafike. itd.

Svi pomenuti poslovi do sada nisu bili oporezivani prema ostvarenim prihodima i troskovima vec fiksno, po odredjenim kriterijumima, na primer duzini trajanja delatnosti . Ubuduce ce se porez placati prema ostvarenim prihodima i troskovima.

 1. Proporcionalno oporezivanje dividendi i kapitalne dobiti

Dividende i rasporedjeni profiti fizickih lica ukljuceni su u oporezivi prihod. Kapital stecen putem kratkorocne trgovine akcijama takodje podleze naplati poreza, dok moguca naplata stete isto potpada pod pojam oporezive kapitalne dobiti.

 1. Online podnosenje prijave o porezu na prihod

Prijave poreza na prihod za 2011. i ubuduce podnosice se i elektronskim putem. Ministarski dekret odredjuje nacin elektronske prijave koji ce se koristiti kao i alternativna sredstva putem kojih prijava moze biti popunjena i predata (neposredno, preko firme za racunovodstvo ili preko Gradjanskog Servisnog Centra – KEP)

 1. Podsticaji za povratak kapitala iz inostranstva

Depoziti kod inostranih banaka koji u roku od 6 meseci budu prebaceni na godisnji depozitni racun u Grckoj izuzimaju se od revizije, pod uslovoma da je placen porez od 5% na kapitalnu dobit. Nakon isteka perioda od 6 meseci, grcke vlasti ce iskoristiti svaki medjunarodni ili evropski sporazum kako bi saznale za depozite grckih poreskih obveznika u inostranim bankama. Odredjeni deo repatriranih sredstava koja su investirana vracaju se poreskom obvezniku.

B. Porez na nepokretnu imovinu

 1. Zamena specijalnog poreza na nepokretnosti (ETAK) progresivnim porezom na nepokretnu imovinu

Specijalni porez za nepokretnosti je ukinut. Godisnji porez na nepokretnu imovinu vece vrednosti je uveden na pojedinacnom nivou po sledecoj skali:

Vrednost nekretnine (eur) Poreski faktor (%)
do400.000 0
400.001 – 500.000 0,1
500.001 – 600.000 0,3
600.001 – 700.000 0,6
700.001- 800.000 0,9
800.001 pa navise 1,0

Za nepokretnu imovinu vrednosti iznad 5.000.000e stopa od 2% ce se primeniti za period od 3 godine.

 1. Prenos vlasnistva i donacije

Vazeci porez na promet nekretnina primenjuje se i za prenos udela ili akcija kompanije koja poseduje i koristi nepokretnu imovinu.

Porez od 5% primenjuje se na donacije u vidu nepokretnosti, a 10% za donacije u gotovini date pravnim licima prema javnom pravu, pravnim licima prema privatnom pravu koja su neprofitne prirode, i drugim licima koja su do sada bila izuzeta.

 1. Oporezivanje nepokretne imovine u vlasnistvu ofsor kompanija

Poreska stopa na imovinu u vlasnistvu ofsor kompanija je povecana sa 3% na 15% godisnje i svako izuzimanje od poreske obaveze je ukinuto. U isto vreme, ustanovljeno je ogranicenje za prenos imovine na fizicka lica pod povlascenim uslovima. Katastarske sluzbe i zemljisni registri su u obavezi da obaveste centralnu poresku upravu u roku od 6 meseci o svim nepokretnostima koje su u njihovoj nadleznosti, a nalaze se u vlasnistvu ofsor kompanija. Takodje su u obavezi da obaveste poresku upravu o svakoj novoj registraciji ili drugim promenama u svojim evidencijama. Formirana je posebna Uprava za ispitivanje i kontrolu cena zaduzena za prikupljanje informacija u vezi sa kompanijama koje se nalaze u poreski povlascenom statusu (tzv. “poreskom raju”) i takve , gde udeo ima ofsor kompanija, se proveravaju.

C. Poslovni porez

 1. Razlikovanje rasporedjenog i nerasporedjenog oporezivog profita

Oporezivanje nerasporedjenog profita konstantno ce se umanjivati sa 25% na 20% do 2013. U 2010 poreska stopa je smanjena na 24%. Porez na zarade zaposlenih primenjuje se na nivou pravnih lica. Vodi se racuna da ukupno poresko opterecenje ne premasuje porez na prihod ostvaren od rada zaposlenih.

 1. Oporezivanje povlastica korporativnih sefova

Zbog cinjenice da deo rukovodecih kadrova u kompanijama kupuje luksuzne automobile u ime tih kompanija, kako takve kupovine ne bi bile prikazane u njihovim licnim poreskim prijavama, odredjeno je da troskovi transporta, odrzavanja i plata dati u knjigama, ulaze u prihod korisnika limuzine (direktora, upravnika, predsednika upravnog odbora, izvrsnog direktora).

 1. Prosirenje primene PDV-a

Obim PDV-a je prosiren da bi pokrio finansijske aktivnosti koje trenutno nisu ukljucene ili su izuzete, a nisu izuzete direktivom EU o PDV-u. U takve aktivnosti spadaju i usluge advokata i notara koje do sada nisu podlegale placanju poreza.

 1. Potvrde ovlascenih revizora, potvrde racunovodja – poreskih savetnika

Ovlasceni revizori i, za manje firme ovlascene knjigovodje ili kancelarije za poreski konsalting, potvdjuju poreske obaveze kompanija. Prema novom zakonu, ovlasceni revizori ce izdavati sertifikat koji ce sadrzati komentare i navedene prekrsaje u vezi sa odredbama poreskog zakonodavstva. Racunovodje – poreski savetnici potvrdjuju tacnost i istinitost prijavljenih izvestaja i da li su u skladu sa finansijskim podacima koji proizlaze iz informacija i poslovnog bilansa kompanije. U okviru sistema ciljane kontrole poreska uprava sprovodi nasumicne provere. Ukoliko te provere dovedu do otkrivanja utaje poreza, i kompanija i revizorska firma ce biti kaznjene.

 1. Podrska mladim preduzetnicima

Sema trogodisnjeg oslobodjanja od poreskih obaveza namenjena je mladima do 35 godina za pokretanje i vodjenje novih poslova.

 1. Podsticaji za zastitu zivotne sredine

Uvedeni su podsticaji u vezi sa zastitom zivotne sredine kao sto su poreske pogodnosti za unapredjenje koriscenja energije u zgradama i smanjenje posledica na zivotnu sredinu izazvanih poslovanjem. Uz to, podsticaji i koncesije se nude za zastitu urbanih podrucja, sa posebnim davanjima za ocuvanje zelenih povrsina unutar gradskih celina u gusto izgradjenim oblastima, kao i za ocuvanje arhitektonskog nasledja.

 1. Podstrek istrazivanju

Odlukom ministarstva za obrazovanje, dozivotno ucenje i veru bice povecan popust na oporezivi profit u poslovima koji iziskuju troskove za tehnoloske inovacije.

Deo profita od prodaje dobara (proizvoda ili izuma kompanije) koja predstavljaju medjunarodno priznat patent izuzet je od oporezivanja na tri finansijske godine.

 1. Poreski podsticaji za investicije u nova radna mesta i zadrzavanje radnih mesta

Novo poresko zakonodavstvo uvodi poreska oslobadjanja u pogledu ocuvanja radnih mesta u firmama suocenim s ovim problemom.