Attorneys in Greece – Lawyers in Athens & Thessaloniki

Testament u Grckoj i njegovo objavljivanje

Clan 1710 Grckog gradjanskog zakonika (GGZ) omogucava raspolaganje nasledstvom putem testamenta. U Grckoj postoje tri razlicite vrste testamenta sa istim pravnim dejstvom. Ipak, svaki tip testamenta poseduje jedinstvene osobine i neko ko zeli da se dobro uputi u grcko nasledno pravo, mora da ih poznaje.

U ovom tekstu ispitacemo pojedine karakteristike svake od ovih vrsta i pruziti sazeto objasnjenje oko nacina njihovog objavljivanja. Testament moze biti (1) svojerucno napisan (2) javni (3) privatni/tajni.

Svojerucno napisan testament je jasan sam po sebi. Sustinski to je testament koji je napisao, datirao i potpisao sam ostavilac [01]. Ovakav testament moze biti sastavljen na bilo kom materijalu i, pored papira i olovke, napisan bilo kojim sredstvom i nacinom, na primer ustima, ukoliko je ostavilac onesposobljen da to uradi drugacije, moze biti na kori drveta, na zivotinjskoj kozi, na zidu ili cak napisan krvlju itd. [02]. Svaka osoba u posedu necijeg svojerucnog zavestanja ima duznost da, cim bude obavestena o smrti ostavioca, neodlozno preda testament prvostepenom sudu, prema poslednjem prebivalistu ostavioca ili prema sopstvenom [03]. Ako ta osoba ima boraviste u inostranstvu, moze testament da preda u konzulatu, gde sa konzulom [04] potpisuje dokument kojim se predaja potvrdjuje.

Javni testament se sastavlja izjavom ostavioca o njegovoj poslednjoj volji, u prisustvu javnog beleznika i tri svedoka ili dva notara i jednog svedoka [05]. U javnom testamentu obavezno su sadrzane sledece informacije [06]:

  • datum i mesto sastavljanja
  • licni podaci zavestaoca koji potvrdjuju njegov identitet
  • imena i adrese notara i imena, adrese i zanimanje/profesija osoba
  • prisutnih prilikom sastavljanja testamenta
  • izjava ostavioceve poslednje volje kao i izjava koja potvrdjuje da su
  • obaveze iz clana 1730 GGZ postovane.

Javni beleznik – notar kod koga se javni testament nalazi, ima obavezu da cim je obavesten o smrti ostavioca, posalje primerak testamenta sekretaru nadleznog prvostepenog suda, prema oblasti u kojoj notar ima prebivaliste [07]. Javni testament se objavljuje na prvoj ostavinskoj raspravi [08].

Privatni testament ostavilac predaje notaru, uz usmenu tvrdnju da taj dokument sadrzi njegovu poslednju volju; tri svedoka, ili dva notara i jedan svedok, moraju da budu prisutni dok ostavilac saopstava ove informacije [09]. Ovaj testament sastoji se od dva odvojena dokumenta: jedan je zatvoren i sadrzi poslednju volju ostavioca, a drugi je javan i sastavlja ga notar prilikom prijema prethodnog dokumenta.

Javni beleznik kod koga se nalazi testament u obavezi je da, po saznanju o smrti ostavioca, originalni primerak licno donese i prikaze na javnom sastanku prvostepenog suda, odnosno ostavinskoj raspravi.Tom prilikom se poverljivi testament objavljuje. [10].

Clan 1770 GGZ odredjuje da se zatvoreni testament, pre nego sto se otpecati, sudski pregleda, u prisustvu notara; pecati se potvrdjuju kao netaknuti. Svakom ko ima legitimni interes daje se mogucnost da ih licno proveri i da se cuje njegova izjava o tome da li su pecati netaknuti.

Fusnote:

[01] GGZ clan 1721
[02] drugi deo, treceg izdanja Tumacenja GGZ str. 2192
[03] GGZ clan 1774
[04] GGZ clan 1775
[05] GGZ clan 1724
[06] GGZ clan 1732
[07] GGZ clan 1769
[08] GGZ clan 1769
[09] GGZ 1738
[10] GGZ clan 1769