Attorneys in Greece – Lawyers in Athens & Thessaloniki

Zakon o zastiti konkurencije u Grckoj

Zakon o zastiti konkurencije u Grckoj

Grcki propisi o zastiti konkurencije regulisani su zakonom br. 703/1977 „ za kontrolu monopola i oligopola i za zastitu slobodnog trzista“ , koji je u saglasnosti sa odredbama Ugovora o EU. Ovaj zakon pokriva sporazume (ugovore), zloupotrebu dominantnog polozaja i spajanje kompanija.

Zabranjeni sporazumi

Clan 1 zakona 703/1977 zabranjuje sve sporazume izmedju kompanija, sindikata i bilo kojih poslovnih subjekata nastalih spajanjem, koji vode ka sprecavanju, ogranicavanju ili ometanju(unistavanju) konkurencije. Takvi primeri su:

 1. direktno ili indirektno odredjivanje kupovne ili prodajne cene ili drugih
  trgovinskih odredbi.
 2. ogranicavanje ili kontrola proizvodnje, distribucije, tehnoloskog razvoja
  ili investicija
 3. podela trzista ili izvora snabdevanja
 4. primena nejednakih uslova u trgovini kod jednakih transakcija, posebno
  putem neopravdanog odbijanja prodaje, kupovine ili upustanja u neku
  drugu transakciju
 5. uslovljavanje ugovora dodatnim nabavkama (od ugovornih strana)
  koje nisu u skladu sa predmetom ugovora prema njegovoj prirodi i
  poslovnim obicajima

Ipak gore pomenuti postupci mogu se smatrati potpuno ili delimicno validnim ukoliko:

 1. doprinose, uz ucesce potrosaca, poboljsanju proizvodnje ili
  distribucije proizvoda ili promovisanju tehnickog ili ekonomskog
  progresa,
 2. ne namecu ogranicenja kompanijama, osim onih neophodnih za
  postizanje ciljeva
 3. ne daju ovim kompanijama mogucnost da uguse
  konkurenciju na znacajnom delu trzista

Zloupotreba dominantnog polozaja

Zakon br. 703/1977 takodje zabranjuje zloupotrebu dominantnog polozaja koji kompanija moze da ima. Takva zloupotreba se ispoljava uglavnom:

 1. direktnim ili indirektnim ucenjivanjem u vezi sa odredjivanjem cena kod
  kupovine ili prodaje ili drugim nerazumnim uslovima trgovine
 2. ogranicenjem proizvodnje, potrosnje ili tehnoloskog razvoja na stetu
  potrosaca
 3. primenom nejednakih(neravnopravnih) uslova za jednake odredbe,
  posebno u vezi sa neopravdanim odbijanjem prodaje,
  kupovine ili upustanja u neku drugu transakciju,
  kako bi odredjene kompanije bile dovedene u
  neravnopravan polozaj
 4. uslovljavanje sklapanja ugovora dodatnim nabavkama
  od ugovornih strana ili dodatnim ugovorom
  koji nije u skladu sa predmetom ugovora
  prema njegovoj prirodi i poslovnim obicajima.

Koncentracija kompanija

Iako koncept zabranjenih sporazuma i koncentracija mogu biti isprepleteni u praksi, zakon jasno razdvaja ova dva pojma i propisuje da koncentracija kompanija nije nelegalna ukoliko su ispunjeni odredjeni kriterijumi.

Zakon br. 703/1977 potvrdjuje akt spajanja kada se:

 1. dva ili vise prethodno nezavisnih biznisa spoje na bilo koji nacin,
  b. dve ili vise osoba koje kontrolisu jedan ili vise poslova, ostvare,
  direktno ili indirektno, kontrolu nad celinom ili delom jednog ili
  vise drugih poslova (firmi).

Kreiranje zajednickog poduhvata koji ima sve odlike autonomne poslovne celine na stalnoj osnovi smatra se jednakim koncentraciji, po zakonu br. 703/1977.

Svako koncentrisanje kompanija mora da bude prijavljeno u roku od mesec dana Komisiji za zastitu konkurencije, s tim da

 1. trzisni udeo proizvoda ili usluga, u vezi sa koncentracijom, predstavlja
  nacionalno trziste ili njegov znacajan deo, u zavisnosti od karakteristika
  proizvoda ili usluga, najmanje 10% ukupnog prometa proizvoda ili
  usluga koje se, sa stanovsta potrosaca, smatraju identicnim, prema
  njihovim odlikama, ceni ili nameravanoj upotrebi, ili
 2. ukupan promet od celokupnog biznisa ukljucenog u koncentraciju , na
  nacionalnom trzistu, iznosi najmanje 15.000.000 eura.

S druge strane, zakon br. 703/1977 odredjuje obavezu prethodnog obavestenja o koncentraciji. O svakoj koncentraciji, Komisija za zastitu konkurencije mora da bude obavestena u roku od 10 radnih dana od zakljucenja sporazuma ili objavljivanja ponude, razmene ili prihvatanja ucesca, sto obezbedjuje kontrolu poslovanja, kada je ukupan obrt sirom sveta, u svim preduzetim poslovnim akcijama, jednak iznosu od 150.000.000 eura, a svaki od najmanje 2 poduhvata ima zbirni obrt od najmanje 15.000.000 eura u Grckoj.

Sto se tice prijavljivanja koncentracije, „trzisni udeo“ jednak je ukupnom trzisnom udelu svih poslova na nacionalnom trzistu ili u segmentu koji se odnosi na koncentraciju o kojoj je rec. Ukupan obrt obuhvata iznose od prodaje proizvoda i pruzanja usluga u odgovarajucim poslovima na nacionalnom ili globalnom trzistu, tokom poslednje finansijske procedure sto je ekvivalentno uobicajenim aktivnostima nakon odbitka PDV-a i drugih poreza.

Komisija za zastitu konkurencije je ovlascena da odluci da li koncentracija podleze odredbama o zabrani i moze da zabrani neke aktivnosti, pod pretnjom nametanja visokih kazni. Ako ne vidi osnova za sumnju da bi koncentracija mogla da znacajnije ogranici konkurenciju na konkretnom trzistu, Komisija takvo spajanje odobrava.