Attorneys in Greece – Lawyers in Athens & Thessaloniki

Evropski nalog za naplatu – postupak

Evropski nalog za naplatu – postupak

Cross-border izvrsenje potrazivanja do sada je uglavnom bilo veoma skupo i dugotrajno, posebno kod neosporavanih zahteva, gde se prvenstveno trazilo brzo pribavljanje naloga za izvrsenje.

Kao rezultat Uredbe/Regulacije (EC) br. 1896/2006 od 12. decembra 2006, na snazi od 2008, uveden je evropski postupak naplate, s ciljem da se prekogranicni slucajevi ubrzaju, a nastali pravni troskovi svedu na minimum.

Slobodno cirkulisanje naloga za naplatu, u clanicama EU (izuzev Danske), istovremeno je olaksano uspostavljanjem minimalnih standarda. Kada su oni ispunjeni, troskove odobravanja izvrsenja i sprovodjenja snosi clanica EU u kojoj se akcija izvrsenja izvodi.

 1. Obuhvat
 1. Slucajevi obuhvaceni uredbom
  Uredba se odnosi na gradjanska i privredna pitanja u cross-border slucajevima, bez obzira na vrstu suda ili tribunala. Prema uslovima regulacije, cross-border spor se javlja kada barem jedna od strana ima boraviste ili prebivaliste u drugoj zemlji EU od one pred cijim sudom je slucaj pokrenut. Kao vremensko polaziste racuna se vreme podnosenja zahteva za izdavanje evropskog naloga za naplatu.
 2. Ne podlezu uredbi
  Prihodi i carinska pitanja, administrativna pitanja i odgovornost drzave za dela ili propuste u vrsenju drzavne vlasti ne potpadaju pod Regulaciju (EC) 1896/2006.

Uredba ne obuhvata ni sledece:

 • Bracni imovinski status, oblast naslednog prava, ukljucujuci i testament;
 • Bankrot, postupke u vezi sa likvidacijom insolventnih preduzeca ili drugih pravnih lica, sudske aranzmane, duznicke nagodbe i slicne postupke;
 • Socijalno osiguranje;
 • Zahteve proistekle iz vanugovornih obaveza, osim ako nisu predmet dogovora izmedju stranaka, ili je doslo do priznavanja dugovanja ili se odnose na likvidirane dugove iz zajednickog vlasnistvom nad imovinom.
 1. Postupak

Nadleznost sudova za sprovodjenje evropskog naloga za naplatu utvrdjena je zakonodavstvom Zajednice (Community legislation) koje se ne to odnosi, konkretno Regulacijom (EC) 44/2001.

 1. Za prijavu za evropski nalog koristi se formular, standardni A, dat u aneksu 1, koji se podnosi nadleznom sudu (moze se preuzeti prijava za evropski nalog za placanje). Prema clanu 7 Regulacije 1896/2006 prijava mora da sadrzi sledece detalje:
  • Imena i adrese stranaka i njihovih predstavnika i informacije o sudu kojem se prijava podnosi ;
  • Iznos zahteva, ukljucujuci glavnicu i kada je moguce, kamatu, ugovorne penale i ostale troskove;
  • Kada se zahteva kamata, kamatna stopa i period za koji se kamata trazi, osim ako se zatezna kamata automatski ne dodaje na glavnicu prema zakonu maticne EU zemlje;
  • Povod za akciju (trazenje evropskog naloga), ukljucujuci i opis okolnosti na osnovu kojih se istice zahtev za naplatu duga i kamate;
  • Navodjenje dokaza koji potvrdjuju zahtev;
  • Razlozi za izbor suda;
   Cross-border priroda slucaja prema uslovima iz clana 3.

  Sud kojem je prijava za evropski nalog podneta razmatra da li su informacije potpune i da li je zahtev osnovan, odnosno da nije ocigledno neosnovan. Sud daje podnosiocu mogucnost da zahtev upotpuni ili ispravi , osim ako uslovi navedeni u clanu 7 nisu ispunjeni, zahtev nije ocigledno neosnovan ili prijava neprihvatljiva. Ispravka ili kompletiranje mora da se obavi u vremenskom roku koji sud odredi.

 2. Izdavanje evropskog naloga za naplatu
  Ako su preduslovi ispunjeni, sud izdaje evropski nalog za naplatu u roku od 30 dana od podnosenja prijave. Nalog se tada dostavlja duzniku. Vremenski rokovi dati podnosicu zahteva za eventualne korekcije ne uzimaju se u obzir kod racunanja roka od 30 dana. Duznik se obavestava da ima mogucnost da ne plati trazeni iznos, vec da moze da ospori nalog.
 3. Osporavanje evropskog naloga
  Prema clanu 16 Regulacije (EC) 1896/2006, duznik moze da podnese izjavu o neslaganju u roku od 30 dana otkako mu je nalog dostavljen. Ako je izjava o neslaganju/osporavanju podneta na vreme, postupak otpocinje pred nadleznim sudom u maticnoj zemlji EU, osim ako potrazilac ne podnese zahtev za okoncanje.
 4. Izvrsenje
  Ako evropski nalog za naplatu nije osporen, sud ga proglasava neposredno izvrsnim i salje podnosiocu izvrsni dokument u svrhu sprovodjenja. U sustini sve drzave clanice EU priznaju i sprovode izvrsni evropski nalog za naplatu bez isticanja potrebe za formalnim proglasavanjem izvrsnosti.

Treba reci i da u odredjenim, izuzetnim slucajevima (clanovi 20, 22, 23 Regulacije (EC) 1896/2006) evropski nalog za placanje moze biti preispitan i njegova izvrsnost suspendovana ili cak odbijena. Izvrsnost koja proizlazi iz evropskog naloga za placanje inace vazi pod istim uslovima kao izvrsna odluka u zemlji EU u kojoj se sprovodi (clan 21 Regulacije).

 1. Troskovi

Sudski troskovi u vezi sa evropskim nalogom ili redovnim gradjanskim postupcima u slucaju da dodje do osporavanja ne mogu da budu veci od ukupnih sudskih troskova za redovne gradjanske postupke, bez prethodnog evropskog naloga za naplatu, u toj clanici EU (clan 25 Regulacije).