Attorneys in Greece – Lawyers in Athens & Thessaloniki

Korporativne strukture u Grckoj

Za osnivanje kompanije u Grckoj neophodan je prethodni izbor odgovarajuce pravne forme. Klasicno partnerstvo je, naravno, od samog pocetka iskljuceno, kada su internacionalne strukture u pitanju.

Tekst koji sledi daje opsti pregled o tome sta je potrebno za osnivanje i upravljanje preduzecem u Grckoj.Na iznete informacije ne polazemo pravo u pogledu njihove celovitosti i dopustamo mogucnost korekcija.

Akcionarsko drustvo – Ανωνυμη εταιρια

Da bi se akcionarsko drustvo osnovalo, potrebno je da postoje najmanje dva akcionara, dva osnivaca.O proporcijama ulaganja nema obavezujucih odredbi.

Osnivaci akcionarskog drustva mogu biti fizicka ili pravna lica. Fizicka lica moraju da imaju napunjenih 18 godina zivota . Maloletnici mogu da investiraju u akcionarsko drustvo samo uz posebnu dozvolu suda.

Od 1.januara 2002. minimalan novcani iznos za osnivanje AD je 60,000e. U odredjenim slucajevima, medjutim, zakonodavac zahteva znatno vecu sumu novca, pa je, tako, za akcionarsko drustvo nastalo spajanjem ili reorganizacijom potreban akcijski kapital od najmanje 300,000e.

Bitne cinjenice u vezi sa AD u Grckoj:

 • Relativno visok nivo kapitala potrebnog za osnivanje
 • Kapital mora da bude denominiran na jednake delove koji formiraju akcije
 • Striktni zahtevi u pogledu davanja na uvid svih relevantnih podataka tokom formiranja, kao i celokupnog postojanja kompanije
 • Dugo trajanje (uglavnom vise od 50 godina)
 • Ogranicena odgovornost osnivaca i akcionara
 • Vecinsko donosenje odluka
 • Postojanje dva izvrsna tela (skupstina i nadzorni odbor)
 • Osnivanje AD mora da bude dokumentovano odgovarajucim zvanicnim dozvolama i potvrdjeno od strane notara (ili advokata)

Drustvo sa ogranicenom odgovornoscu – ΕΠΕ

Prema grckom zakonu DOO je privredno drustvo cak i kada nema komercijalnu delatnost. Bavljenje odredjenim vrstama poslova je, medjutim, zabranjeno (bankarstvo, osiguranje i finansije, upravljanje kastodi racunima i investicionim fondovima, lizing, agencije za naplatu dugovanja, investiranje na polju najnovije tehnologije (samo preduzetnicki kapital), aktivnosti u oblasti sporta, itd.).

Od 1. januara 2002, za osnivanje DOO potreban je minimalan kapital od 4,500e. Novac mora biti u potpunosti uplacen po potpisivanju statuta, najmanje polovina
u gotovom novcu. Ne postoji ogranicenje u visini kapitala koji moze biti unet u DOO.

DOO moze da osnuje i samo jedno fizicko lice ili se vec postojece viseclano DOO moze reorganizovati u jednoclano. Jednoclano DOO ce se smatrati nistavnim ako je osnivac (fizicko ili pravno lice) u isto vreme jedini clan u drugom jednoclanom DOO ili ako je jednoclano DOO osnovano od strane drugog jednoclanog DOO.

Kljucne karakteristike Drustva sa ogranicenom odgovornoscu u Grckoj:

 • Umeren nivo kapitala potreban za osnivanje, mogucnost davanja nenovcanih uloga
 • Kapital je podeljen na delove koji su odredjene vrednosti. Pojedinacna akcija vredi najmanje 30e
 • Specificni zahtevi u pogledu davanja na uvid relevantnih podataka tokom formiranja i celokupnog postojanja kompanije
 • Unapred odredjen period trajanja, ali propust da se to ucini ne dovodi u pitanje punovazni status kompanije
 • Ogranicena odgovornost osnivaca i clanova
 • Odluke se donose vecinom od preko 50% clanova u cijem posedu je vise od polovine ukupnog kapitala drustva
 • Postojanje dva izvrsna tela (skupstina i bord direktora)
 • Osnivanje DOO mora da bude dokumentovano od strane notara ili advokata

Komanditno drustvo – ΕΕ

Da bi osnovale komanditno drustvo najmanje dve stranke moraju da se udruze, zajednicki i solidarno na preduzimanju koraka u obostranoj teznji. Osnivaci mogu biti fizicka ili pravna lica. Fizicka lica moraju da imaju navrsenih 18 godina zivota. Maloletnici mogu da osnuju KD samo uz posebnu dozvolu suda.

Kljucne karakteristike KD u Grckoj:

 • Nisu propisana minimalna novcana sredstva potrebna za osnivanje drustva
 • Osnivaci ne odgovaraju na isti nacin. Jedni odgovaraju neograniceno a drugi samo do iznosa sume koju su ulozili u drustvo
 • Komanditno drustvo u grckom pravu moze biti osnovano bez prisustva notara ili advokata

Ortacko drustvo – ΟΕ

Potrebno je da postoje najmanje dve stranke koje zajednicki osnivaju ortacko drustvo. Osnivaci ortackog drustva mogu biti fizicka ili pravna lica. Fizicka lica moraju da imaju navrsenih 18 godina zivota. Maloletnicima je za osnivanje neophodna dozvola suda.

Kljucne karakteristike ortackog drustva u Grckoj:

 • Nisu propisana minimalna novcana sredstva
 • Svi ortaci u ortackom drustvu su odgovorni svi zajedno i svaki pojedinacno, svom svojom imovinom, za sve obaveze drustva
 • Odgovornost ortaka za preuzete obaveze ne prestaje ni posle likvidacije drustva
 • Ortacko drustvo u grckom pravu moze biti osnovano bez prisustva notara ili advokata