Attorneys in Greece – Lawyers in Athens & Thessaloniki

Ogranak inostrane kompanije u Grckoj

Da bi ogranak inostrane kompanije bio osnovan u Grckoj, prvi korak je, prema clanu 50 grckog zakona o AD (zakon 2190/20) i clanovima 57-58 zakona o DOO (zakon 3190/55), prijava nadleznoj poreskoj upravi za registraciju, a opstini na cijoj ce se teritoriji ogranak nalaziti podnosi se zahtev za osnivanje.Trazena dokumenta su sledeca:

 • Statut inostrane kompanije ili ugovor osnivaca, overen haskim pecatom
  (apostil).
 • Izvod iz registra kompanija (iz maticne zemlje)
 • Minimalni kapital potreban za DOO u iznosu od 4,500e a za AD u iznosu od
  60,000e (overeno apostilom).
 • Potvrda nadleznog tela, prema sedistu kompanije, da je osnivacki kapital u
  potpunosti uplacen.
 • Potvrda nadleznog tela, prema sedistu kompanije, da kompanija nije u
  likvidaciji, niti da postoji zvaniccni zahtev za likvidacionim postupkom .
 • Odluka inostrane kompanije o formiranju ogranka u Grckoj, sa navedenim
  delokrugom rada, sedistem (opstina i adresa) i vrstom ogranka.
 • Overeno imenovanje predstavnika i osobe ovlascene da prima sudske pozive,
  obavestenja i bilo koja druga zvanicna dokumenta za inostranu kompaniju u
  Grckoj (ukupno jedna osoba moze biti odredjena).
 • Odluka AD o sastavu nadzornog odbora ili odbora direktora, izbor izvrsnog
  direktora u slucaju DOO, sa navedenim imenima i odgovarajucim funkcijama
  i odluka o imenovanju predstavnika kompanije.
 • Poslovna i postanska adresa ogranka u Grckoj.
 • Odluka o delokrugu rada i ime ogranka, u slucaju da se razlikuje od naziva
  inostrane kompanije koja ga je osnovala.
 • Sertifikat o osnivanju i potvrda, overena apostilom, da ne postoje neizmirene
  obaveze prema poreskoj upravi nadleznoj za inostranu kompaniju.
 • Zvanicni prevod svih dokumenata na grcki.

Poreska registracija ogranka inostrane kompanije

Ogranak inostrane kompanije u Grckoj posebno se registruje i dobija poreski broj i tek onda moze da zapocne posao. Inostrana AD i DOO moraju da vode poslovne racune 3. kategorije.

Izmenama i dopunama od aprila 2010, grcko zakonodavstvo je uvelo godisnji porez od 15% za imovinu koja se nalazi u Grckoj a u vlasnistvu je offshore kompanija. Ovo je ucinjeno kako bi se onemogucila utaja poreza, jer dosta imovine u Grckoj pripada offshore kompanijama, a vlasnici do sada nisu bili oporezivani. Kao rezultat zavodjenja visokih poreza, offshore kompanije vise nemaju prakticnu vrednost sa stanovista poreskih usteda.