Attorneys in Greece – Lawyers in Athens & Thessaloniki

Merdzer i akvizicija (Spajanje i preuzimanje) u Grckoj

Merdzer i akvizicija (Spajanje i preuzimanje) u Grckoj – pravne informacije u vezi sa kupovinom, reorganizacijom, konsolidacijom, spajanjem i razdvajanjem kompanija

Mogucnosti za preduzetnistvo, narasle kao rezultat brisanja granica i stalnog sirenja unutrasnjeg trzista Evrope, raznolike su i mnogobrojne, zahvaljujuci osobenostima razlicitih zemalja i razlikama u pogledu razvijenosti drzava clanica. U ovakvim okolnostima, nisu samo “globalni igraci”, odnosno velike korporacije, suoceni sa mogucnoscu inostrane ekspanzije, vec su to i kompanije srednje velicine zainteresovane da izvuku dobit i imaju koristi od prosirenja trzista.

Kada planiraju investicije u Grckoj, kompanije se nalaze pred izborom da li da osnuju novu kompaniju ili preuzmu neku postojecu ili investiraju u nju. Pored mogucnosti osnivanja, i druge dve varijante imaju prednosti. Takve korporativne transakcije kao sto su spajanje, preuzimanje kompanija ili investiranje vode se pod zajednickom odrednicom “Merdzer i akvizicija”(Merger & Acquisitions) ili samo “M&A”.

 • 1. Merdzer i akvizicija u Grckoj
 • 2. Kupovina kompanije
  • 2.1 Sled dogadjaja kod kupovine kompanije
  • 2.2 Dju dilidzens (Due Diligence, poslovna procena)
  • 2.3 Ugovor o prodaji
  • 2.4 Zakon o zastiti konkurencije
 • 3. Poreske olaksice kao rezultat reorganizacije, spajanja i razdvajanja
 • 4. Reorganizacija kompanije putem promene korporativne structure
 • 5. Konsolidacija/spajanje kod grckih akcionarskih drustava
 • 6. Razdvajanje kod grckih akcionarskih drustava

1. Merdzer i akvizicija

Od druge polovine 2004. globalno trziste transakcija u vezi sa spajanjem i preuzimanjem primetno je ozivelo. Ovaj trend je vidljiv i u Grckoj, sto brojna skorasnja preuzimanja pokazuju. Kupovina ili investiranje u drugu kompaniju popravljaju stanje na trzistu i omogucavaju poreske olaksice i za preduzeca srednje velicine.

Medju ostalim mnogobrojnim faktorima, inostrani preduzetnik koji planira preuzimanje grcke kompanije treba da ima u vidu cinjenicu da je stvarna dobit iz ukupnog zbira pojedinacnih kompanija uvek veca nego kad se svaka od njih uzima odvojeno.U tom slucaju, efekat sinergije dolazi do punog izrazaja.

Uspostavljanje i razvoj nove kompanije u inostranstvu mogu da budu jako skupi sa stanovista utroska vremena. S druge strane, kupovina vec postojeceg, razradjenog biznisa, moze da omoguci momentalno prisustvo na trzistu, podstakne prodaju, cak i ekspanziju postojece korporativne strukture.Drugi odlucujuci razlozi, u prilog preuzimanja neke grcke kompanije, mogli bi da obuhvataju specificno ime/brend te kompanije, lokaciju, raspolozivost proizvodnih kapaciteta itd.

Ulog investititora, pak, mogao bi da popravi likvidnost i poboljsa trenutni polozaj kompanije na trzistu ili, u slucaju prodaje, da resi pitanje sukcesije.

Bez obzira na to za koju se alternativu kompanija opredeli, morace da se upozna sa regulatornim okvirom i socijalnim i ekonomskim konvencijama u Grckoj. Druga vazna stavka je medjunarodni aspekt i odnos izmedju inostrane firme (majke) i grcke filijale(cerke).

Stabilnu integraciju unutrasnjeg trzista EU ometaju, medjutim, mnogobrojni nacionalni zakoni, samo delimicno uskladjeni, kao i osobenosti pojedinih zakonodavstava. Nekada su samo najveci konglomerati i korporacije morali da se bore sa regionalnim specificnostima ali sada, kao rezultat stvaranja unutrasnjeg EU trzista, male i srednje kompanije se sve cesce susrecu sa problemima zbog razlika u zakonodavstvima i nacionalnim propisima.

Tekst koji sledi ima, stoga, za cilj da prikaze neke od alternativa za pokretanje nove kompanije.

2. Kupovina kompanije

Kupovina kompanije je slozen posao sa mnostvom detaljnih pitanja koja zahtevaju razjasnjenje. Neophodno je da se napravi razlika izmedju faza pripremanja, transakcije i integracije. Prva stvar je plan projekta za odvojene faze i planirani redosled.

2.1 Kod kupovine kompanije redosled je uglavnom sledeci:

 • Ako odredjena kompanija jos nije odabrana za planiranu kupovinu, potencijalne mete
  moraju najpre da budu proverene u skladu sa specifikacijama.
 • Ciljana kompanija se kontaktira cim se pronadje. U ovoj fazi moze da
  bude od pomoci
  usluga konsultanta za M&A, advokata, poreskog konsultanta, itd.
 • Ako ciljana kompanija izrazi stvarnu spremnost da bude preuzeta, ugovor o
  poverljivosti podataka, u vezi sa daljom razmenom informacija, treba da bude potpisan
  iz razumljivih razloga (priblizavanje, odlucivanje o zajednickim interesima, itd.).
 • Ukoliko obe strane, tokom inicijalne diskusije, iskazu zainteresovanost za nastavak
  pregovora o preuzimanju, onda po pravilu potpisuju “Pismo o namerama“ i
  sporazumevaju se o daljim pregovarackim taktikama, uz eventualnu pomoc savetnika.
 • Sledeca faza iziskuje pazljivu proveru poslovanja, poznatu pod terminom “dju
  dilidzens“(Due Diligence). Tokom njenog trajanja, pravi se podela na dve podfaze,
  pravni i finansijski „dju dilidzens“, zapravo pravni i finansijski pregled.
 • Konacno ostvarivanje planiranog preuzimanja skicira se na osnovu ishoda “dju
  dilidzensa“i ustanovljenog stanja.
 • Nakon ovoga (ili paralelno) moze da se pregovara o ceni.
 • Kada su u pitanju veci dogovori, ugovor se zakljucuje tek nakon sto je o planiranom
  preuzimanju obavesten nadlezan drzavni organ za zastitu konkurencije.
 • Ako je ugovor potpisan, ostaje da se dogovore i obezbede optimalni uslovi za predaju i
  nastavak poslovne delatnosti.

2.2 Dju dilidzens (poslovna procena)

Dju dilidzens igra znacajnu ulogu kod preuzimanja kompanije. Informacije u vezi sa poslovanjem moraju da se sravne da bi se izvela pravilna procena i umanjili ocigledni
i skriveni rizici u vezi sa transakcijom, kako bi i prednosti i slabosti planiranog preuzimanja mogle da se sagledaju. Sve informacije, cinjenice i posebne karakteristike moraju da budu navedene u pisanom izvestaju (ne samo za dokumentaciju i evidenciju). Dju dilidzens mora da sadrzi sve informacije relevantne za poslovanje, kao sto su:

 • podaci o kompaniji od vremena njenog nastanka
 • informacije u vezi sa strateskim pravcem kompanije, poslovnom politikom, itd.
 • pozicije kompanije i okvirni uslovi za sprovodjenje zajednicke evropske inicijative za
  odgovore na izazove danasnjice
 • finansijska situacija i detaljno stanje aktive, priliva gotovine, likvidnosti i isplativosti,
 • nacin organizacije menadzmenta i tehnicki standardi kompanije,
 • kadrovska slika
 • pravna situacija i porezi
 • pitanja u vezi sa zivotnom sredinom i zagadjenjima

2.3 Ugovor o prodaji

Ako je ishod „dju dilidzensa“ zadovoljavajuci, a prodajna cena utvrdjena, onda je potrebno da se sacini ugovor o prodaji kompanije. U Grckoj su ugovori u vezi sa prodajom kompanije regulisani odgovarajucim opstim odredbama Grckog gradjanskog zakonika (AK – Astikos Kodikas) u oblasti prodaje i garancija i, u zavisnosti od ugovornih tacaka, drugih relevantnih odredbi gradjanskog zakonika. Grcki trgovinski zakonik (Emporikos kodikas) sadrzi druge relevantne odredbe.

Pored „essentialia negotii“ tj. osnovnih odredbi, ugovor o prodaji sadrzi i precizan opis predmeta prodaje i prodajne cene, kao i odredbe koje se odnose na garancije i koje su sastavni deo svakog ugovora o prodaji kompanije. Ugovor obicno sadrzi pitanja koja se ticu pretpostavki prava i obaveza proizaslih iz postojecih ugovornih obaveza kompanije koja se preuzima, mogucih iskljucenja od odgovornosti i stopiranih potrazivanja, ugovornih kazni, zabrana konkurencije i dogovora o ponistavanju transakcije u slucaju neispunjenja primarnih obaveza.

Ukoliko odredbe ugovora o prodaji krsi prodavac, kupac ce imati pravo na umanjenje prodajne cene i na pravni lek ili na zamenu izvrsenja. Ukoliko je sprovodjenje ugovora odlozeno ili uopste nije izvedeno, kupac moze da zahteva ispunjenje i obestecenje ili da raskine ugovor o prodaji i istakne pravo na kompenzaciju zbog neispunjenja.

Kod akcionarskih drustava, kupovina ili investiranje se sprovodi kroz takozvani „akcijski dil“,|(“share deal“), prenosenjem akcija na kompaniju o kojoj se radi. Kod drustva sa ogranicenom odgovornoscu ovo se izvodi prebacivanjem kapitala, dok se u slucaju nekotiranog AD transfer sprovodi sticanjem akcija. Kod DOO, overeni ugovor o prodaji je neophodan da bi se prodao udeo, dok kod AD akcije koje glase na donosioca mogu biti prenesene putem direktnog kupoprodajnog ugovora. Odredjene formalnosti, medjutim, moraju da se ispune kod prenosa registrovanih akcija. S druge strane, kada su kotirana AD u pitanju, kapital se kupuje na berzi.

Kupovina aktive grcke kompanije naziva se „imovinskim dilom“, („asset deal“), i dolazi u obzir ukoliko naglasak nije na transferu kompanije same , vec na prenosu njene aktive.

2.4 Zastita konkurencije

Ukoliko se preuzimanjem kompanije stvara posebno velika kompanija ili ako je ona visoko pozicionirana na trzistu, kupovina bi trebalo da bude sagledana i sa aspekta grckog antimonopolskog zakonodavstva. U tom slucaju, shodno zakonu 703/77, grcki antimonopolski zakon primenjuje se kod preuzimanja kompanija na nacionalnom nivou, a evropski kad su u pitanju internacionalne kompanije.

3. Poreske olaksice kao rezultat reorganizacije, konsolidacije/spajanja i razdvajanja

Grcki zakonodavac pruza izdasne poreske olaksice kod reorganizacije, spajanja i razdvajanja prema zakonu koji se odnosi na privredna drustva. Zakoni 2166/1993, 1297/1972 i 2386/1996 sadrze neposredne statutarne odredbe. Prema clanu 3. zakona 2166/1993 porezi i takse se ne naplacuju za te transakcije. Prema clanu 3. zakona 1297/1972 prenos nepokretnosti kao deo reorganizacije i spajanja je oslobodjen poreza.

Prema clanu 7. zakona 2386/1996 do 25% profita je oslobodjeno poreza na dobit za prvih 5 fiskalnih godina od prenosa, s ciljem da se jacaju kompanije srednje velicine, stvorene kao rezultat spajanja svih vrsta novoformiranih ili „upijajucih“/apsorbirajucih kompanija (partnerstvo, DOO, AD). Preuzeta kompanija, medjutim, ne moze da bude AD.

Zbog svih okolnosti, uzimanje postojece kompanije (putem konsolidacije/spajanja ili razdvajanja), umesto osnivanja nove, moze da se pokaze izuzetno razumnim.Iskoristite, stoga, pomenute poreske olaksice i druge prednosti kroz promenu korporativne strukture.

4. Reorganizacija kompanije putem promene korporativne strukture

Pravna struktura postojece kompanije moze da bude promenjena reorganizacijom koja ukljucuje promenu forme. To se naziva reorganizacijom kompanije. Grcka nema odredjen zakon koji se neposredno tice reorganizacije. Neke od primenjivih odredbi sadrzane su u grckom zakonu o kompanijama 2190/1920 (clan 66. vazeceg zakona o kompanijama koji je izmenjen zakonom 2339/1995 i clan 67 zakona o kompanijama, izmenjen zakonom 409/1986).
Relevantne odredbe se takodje mogu naci i u grckom zakonu o DOO 3190/1955 (clan 51. zakona o DOO, izmenjen zakonom 2339/1995 i clan 53. zakona o DOO).

Prema tim pravilima, pravna lica registrovana u Grckoj mogu da budu reorganizovana putem konsolidacije/spajanja, razdvajanja (podela, spinning off, povlacenje), prenosa aktive ili promene strukture.

Prema clanu 51 grckog zakona o DOO i clanu 66 grckog zakona o kompanijama, reorganizacija grckog AD u DOO, promenom strukture, realizuje se overenom odlukom skupstine pravnog subjekta koji zeli da promeni strukturu, uz prethodnu procenu imovine i obaveza. Odobravajucu odluku, kao i neophodne izjave o saglasnosti individualnih akcionara i vlasnika, mora da evidentira notar. Prilikom restruktuiranja primenjuju se odredbe o formiranju, relevantne za novu pravnu strukturu.

Clan 67 grckog zakona o kompanijama nalaze da za reorganizaciju grckog DOO u AD mora
da postoji odluka doneta putem tri cetvrtine glasova na skupstini drustva, uz prethodnu procenu imovine i obaveza. Overena odluka o reorganizaciji mora da sadrzi statut AD, podatke o sastavu prvog borda direktora i pratece informacije i mora da se podnese Ministarstvu trgovine ili njegovom ogranku u lokalnoj Prefekturi na odobrenje.

Overena odluka o reorganizaciji sadrzi:

 • Pravnu strukturu koju subjekt preuzima kao rezultat restruktuiranja
 • Ime pravnog subjekta i vrstu novonastale pravne strukture
 • Investiciju u pravnu strukturu od strane prethodnog vlasnika akcija prema
  odredbama koje se primenjuju na novu pravnu strukturu, pod uslovom da ta
  investicija nije vec istekla po evidenciji ovog registra
 • Broj, vrstu i obim udela i clanskih prava koja imaoci treba da ostvare kao
  rezultat promene strukture, ili koja treba da budu odobrena pridruzenom licno
  odgovornom partneru.
 • Prava pojedinacnih vlasnika akcija/udela i nosilaca posebnih prava
 • Ostalu regulativu, prema slucaju
 • Statut DOO (minimum informacija, ime, sediste, delatnost kompanije i od kada postoji, podaci o clanovima, clanski kapital i udeo clanova).

Imovina i obaveze kompanije moraju da budu unapred procenjeni. Reorganizacija podleze odredbama zakona o DOO koje se ticu obaveze otkrivanja i davanja na uvid svih podataka o poslovanju.Reorganizacija ortackog drustva (Omorhythmi Eteria / O.E.) ili komanditnog drustva (Eterorhythmi Eteria / E.E.) u DOO putem promene strukture sprovodi se prema clanu 53 grckog zakona o DOO, kroz overeni sporazum o reorganizaciji. Overeni sporazum sadrzi informacije prethodno iznete za AD. Ukoliko ugovor o partnerstvu ne predvidja drugacije, prema clanu 67 zakona o kompanijama, reorganizacija ortackog ili komanditnog drustva u AD sprovodi se kao rezultat jednoglasne odluke svih clanova, uz prethodnu procenu imovine i obaveza.
Ime pravnog lica koje menja strukturu moze biti zadrzano kao deo imena DOO. Nakon formiranja, partneri u ortackom i komanditnom drustvu bice odgovorni za prethodne obaveze restrukturisane kompanije, sve dok zahtevi o otkrivanju poslovnih podataka ne budu ispunjeni.

5. Konsolidacija /spajanje kod grckih AD

Clan 68 (i naredni) grckog zakona o kompanijama i clan 54 zakona o DOO odredjuje da je spajanje, kada su u pitanju DOO ili AD, moguce ili

 • formiranjem nove kompanije, kao rezultat prenosa aktive u celini, dve ili vise
  kompanija (koje se reorganizuju) u novu kompaniju (DOO ili AD) ili
 • apsorpcijom, kao rezultat prenosa aktive u celini jednog ili vise pravnih lica
  (koja se transformisu) na drugo postojece pravno lice.

U slucaju spajanja, kompanija prenosi svu svoju imovinu na jedno ili vise postojecih ili novoformiranih kompanija.

Clan 54 grckog zakona o DOO predvidja da za spajanje DOO mora da postoji podrska najmanje tri cetvrtine glasova kompanija u igri. Spajanje moze da bude u potpunosti obavljeno dva meseca nakon ispunjenja zahteva o obelodanjivanju svih podataka o radu, ako se niko od kreditora kompanije ne usprotivi. Dalje, prema clanu 55 zakona o DOO, strane zakljucuju ugovor o konsolidaciji/spajanju.Taj ugovor mora da bude overen i da sadrzi informacije, prema sustinskim odredbama pomenutog zakona.

Kada je u pitanju AD, spajanje je regulisano clanovima 68-80 grckog zakona o kompanijama. Prema clanu 72 zakona o kompanijama, za spajanje je potrebna odluka skupstine svih akcionara koji ucestvuju u spajanju. Po clanu 69 zakona o kompanijama, neophodno je da se prvo sacini nacrt ugovora o konsolidaciji/spajanju.

Nacrt ugovora o spajanju mora sadrzati sledece podatke:

 • Vrstu kompanije, imena ili poslovna imena, sedista kompanija koje ucestvuju u
  konsolidaciji/spajanju, brojeve pod kojima su registrovane.
 • Odnos u kojem ce akcije biti konvertovane i dodatni gotovinski iznos.
 • Detalje o transferu novih akcija koje je izdala kompanija koja preuzima drugu
 • Trenutak od kada kompanija koja se reorganizuje stice pravo na udeo u profitu
  prema zavrsnom racunu i druge pojedinosti koje proizlaze iz tog prava.
 • Trenutak od kada se preduzeti poslovi od strane kompanija koje se
  reorganizuju, smatraju kao preduzeti u ime i za racun kompanije koja ih
  preuzima i koriscenje profita od tog momenta do zavrsetka spajanja, prema
  clanovima 74 i 75 zakona o kompanijama.
 • Prava koja kompanija koja preuzima drugu/druge garantuje pojedinacnim
  akcionarima i vlasnicima specijalnih akcija (kao sto su akcije bez prava glasa,
  preferencijalne akcije, akcije koje omogucavaju visestruko glasanje, obveznice
  i druga prava), ili mere namenjene ovim osobama.
 • Svaku posebnu povlasticu odobrenu clanu borda direktora kompanija koje
  ucestvuju u spajanju, kao i revizoru. Dogovor o prenosu sredstava u celini sa
  svake od kompanija koje se reorganizuju, u zamenu za akcije u kompaniji koja
  ih preuzima.
 • Razlicite propise u zavisnosti od specificnih potreba.

Prema clanu 69 zakona o kompanijama, bord direktora svake kompanije-ucesnice u spajanju mora da pripremi detaljan izvestaj o reviziji, koji objasnjava dogovor o spajanju sa finansijskog i pravnog aspekta. Revizorski izvestaj treba detaljno da objasni odnos po kojem su akcije konvertovane i, po clanu 71 zakona o kompanijama, mora biti zakljucen tvrdnjom o tome da li je predlozena stopa konvertovanja (vrednost dodate gotovine ili partnerstvo u slucaju preuzimanja pravnog lica, prema potrebi) dobro razmotrena. Mora da navede koji su metodi korisceni za utvrdjivanje kursa konverzije, razloge zasto je njihova upotreba prikladna i sledstveno tome kakvi bi bili rezultati u slucaju primene drugih metoda. U isto vreme mora da se pokaze da je, kada se odlucivalo o stopi konvertovanja, drugim metodama dat odgovarajuci znacaj, njihovim kvalitetima i konkretnim problemima iskrslim prilikom procenjivanja pravnih lica.

Grcki zakon o kompanijama u clanu 74 nalaze da dogovor o spajanju mora da odobri Ministarstvo trgovine (na lokalnom nivou). Odluke skupstina kompanija o spajanju podnose se zajedno sa overenim ugovorom o spajanju kao i deklaracijom prema zakonu 1599/1986. Sve postojece obaveze o dostupnosti podataka o poslovanju moraju da se postuju u svakoj fazi.

Spajanje putem formiranja nove kompanije sprovodi se prema clanu 80 zakona o kompanijama, uz koriscenje odredbi o spajanju sadrzanih u clanu 68 pa sve do clana 77 zakona o kompanijama. Nova kompanija nastaje spajanjem prethodnih kompanija.

6. Prestanak akcionarskog drustva u Grckoj

Prestanak AD regulisan je u Grckoj clanovima 81-89 zakona o akcionarskim drustvima (trenutna verzija izmenjena i dopunjena predsednickom uredbom 498/1987) i moguc je ili kao rezultat spajanja, formiranja nove kompanije ili formiranja nove kompanije spajanjem.

 • Prestanak spajanjem znaci prebacivanje celokupne aktive AD ( kad dodje do
  raspustanja, ali ne i likvidacije) za preuzimanje, kao rezultat istovremenog
  prenosa imovine na drugo postojece AD (koja ga preuzima).
 • Prestanak putem formiranja nove kompanije podrazumeva prenos celokupne
  aktive AD ( u slucaju raspustanja, ali ne i likvidacije ) na druge kompanije,
  osnovane u isto vreme, u zamenu za kapital ili clanstvo u ovim novim AD,
  datim nosiocima prava u kompanijama koje se razdvajaju.
 • Prestanak spajanjem ili formiranjem nove kompanije uvek znaci
  prebacivanje celokupne aktive AD ( posle raspustanja, ali ne i likvidacije),
  jednim delom na ostala postojeca AD, a delom na druga AD formirana u isto
  vreme, u zamenu za davanje kapitala ili clanstva nosiocima prava u drustvima
  koja se dele.

Grcki zakonodavac u clanu 84 zakona o AD oznacava da je za prestanak akcionarskog drustva neophodna odluka skupstine akcionara svih pravnih subjekata koji ucestvuju u razdvajanju. Prema clanu 82 zakona o AD bordovi direktora kompanija ucesnica moraju da donesu pisani sporazum o razdvajanju. Po analogiji, to ce sadrzati gore navedene informacije u vezi sa merdzerom, saopstenja o spajanju, clanove 71-74 zakona o AD, koji se odnose na revizorski izvestaj, obavezu obelodanjivanja podataka, itd.

Prema clanu 88 zakona o AD, odredbe o razdvajanju u clanovima 82-86 istog zakona, analogno se primenjuju i na razdvajanje putem formiranja nove kompanije.
Prestanak akcionarskog drustva putem spajanja ili stvaranja nove kompanije sprovodi se po clanu 89 zakona o kompanijama, uz odgovarajucu primenu clanova 81, 82-87, ili clana 88, prema potrebi.